Przejdź do treści
cwiczenia
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Dzienny Dom SENIOR+ w Ostruszy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://dds.ciezkowice.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych
  • wybór kilku różnych wiariantów filtrów nasycena barw
  • ustawienia tekstu: odstęp między wierszami, między paragrafami, między literami, między słowami
  • wybór wyrównania tekstu - do lewej, do środka, do prawej
  • dodatkowa możliwość zmiany czytelności tekstu - wybór fontu czytelnego oraz dysleksyjnego
  • dodatkowe funkcje pomocnicze: linia pomocnicza, maska pomocnicza, wirtualna klawiatura, ukrycie obrazów, wyłączenie animacji, duży kursor czarny, duży kursor biały

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2023-02-16

Data aktualizacji deklaracji: 2023-02-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: mgr Kinga Świderska

E-mail osoby kontaktowej: dds@ciezkowice.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: +48 728 956 435

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Dzienny Dom SENIOR+ znajduje się pod adresem Ostrusza 28, 33-190 Ciężkowice. Budynek posiada windę oraz sanitariaty przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych jednak barierę architektoniczną stanowi brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

3337